วันนี้ วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าชม Website นี้ 40 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,160,942 ครั้ง
ITA
แผนผังเจ้าหน้าที่ใน สสอ.
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
สรุปข้อร้องเรียนปี63
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
แผนปฏิบัติการประจำปี สสอ.เมือง 63
รายงายผลการปฏิบัติราชการ ปี 62
การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2563 และ รายงานการประชุม
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข่าว - หนังสือราชการ
การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่อับอากาศ
มอบหมายปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปี 2564
ขอเชิญร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2563
สรุปการตรวจสอบข่าวการะรบาดของโรคและภัยสุขภาพ สัปดาร์ที่ 40/2563
เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
รายงานโปรแกรมฐานข้อมูลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๓
แจ้งให้แก้ไขเอกสารผลงานวิชาการ นายยินดี วิชัยโย
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ
การประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021
ขอแจ้งการคัดกรองการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกอายุ ปี 2564
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม วันที่ 16 ตค.63
ปชส.การเลือกตั้งคณะกรรมการผุ้แทน พกส.และการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
ขอเผยแพร่หนังสือปัญหาเกี่ยวกับการทำคลอด
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในสังกัดตอบแบบสอบถาม ฯ
แจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียนวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ฯลฯ
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดร่วมงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับรางวัล ฯลฯ
แจ้งผลการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรพัฒนาสมาชิกใหม่ด้านการออม สอ.สธ.กส.จำกัด ปี63
การจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.)
รายงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ ปีงบประมาณ2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๓
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง1_61
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
แบบคำขอเบิกค่าตอบแทน พ.ต.ส.
หนังสือเวัยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์แบบฟอร์มขอเบิก ฉ.11
ใบแสดงความบริสุทธิใจ
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
Google Sheet
ตารางจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรใน รพ.สต.ปีงบประมาณ 2564
รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 10-10-2563 ถึงวันที่ 24-11-2563
Showing 1-4 of 4 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม วันพฤหัสบดี 10-2563 ---> 2020-10-29
43 แฟ้ม วันพฤหัสบดี 10-2563 ---> 2020-10-22
43 แฟ้ม วันพฤหัสบดี 10-2563 ---> 2020-10-15
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 (Update : 2020-10-25 19:23:05 )
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05310100.001111111111111111111111111000000
0529696.001111111111111111111111101000000
0530292.001111111111110111111110111000000
0529892.001111111111011011111111111000000
0530384.001011111111110101111111101000000
1396384.001000111111111111101111111000000
0529484.001101111101111101111111101000000
0529760.001110111100110001001111001000000
0529560.001000111111010011001111100000000
0530460.001101111100010110001111100000000
0530760.001100000111010111101111010000000
0530056.001100111110010110001111000000000
0530956.001100111110010110001111000000000
0530852.001111101000101100011100001000000
0529344.000111100010000001001111001000000
0530636.000000111100010101001001000000000
052998.000000011000000000000000000000000
ภาพกิจกรรม
          พัฒนา รพ.สต.            ออกตรวจสุขภาพ อนามัย ร.ร  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย สะอาดนาทม
          บริการวัคซีนนักเรียน            ออกตรวจสุขภาพ และประเมินพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย นาจารย์
          ออกส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา            งานอนามัยโรงเรียนปี ๒๕๖๓  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย นาจารย์
          โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง            อบรมการดูแลสุขภาพเด็ก แก่ผู้ปกครองเด็กในชุมชน  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย แกเปะ
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05296F43_05296_20200928135039.zip2020-10-21728
05297F43_05297_20201001142414.zip2020-10-2126
05301F43_05301_20201001144447.zip2020-10-2117
05291F43_05291_20201001111518.zip2020-10-1938
05292F43_05292_20201001155217.zip2020-10-1972
05293F43_05293_20201001134858.zip2020-10-195
05294F43_05294_20201001155721.zip2020-10-19262
05296F43_05296_20201001162858.zip2020-10-19741
05298F43_05298_20201001161537.zip2020-10-196
05299F43_05299_20201001150709.zip2020-10-1927
05300F43_05300_20201001143228.zip2020-10-1923
05302F43_05302_20201001150134.zip2020-10-194
05302F43_05302_20201001150336.zip2020-10-192
05303F43_05303_20201001084327.zip2020-10-194
05303F43_05303_20201001161313.zip2020-10-194
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2563
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เชียงเครือ
0
96.00
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
92.00
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
2
80.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
1
1
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
1
80.00
0
N
N
N
1
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
76.00
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
64.00
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
64.00
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
64.00
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
7
60.00
2
0
N
N
N
N
N
0
0
0
N
0
N
0
0
2
0
N
0
3
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
56.00
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
56.00
0
0
N
0
N
0
0
0
N
N
N
0
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
52.00
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
42
52.00
0
0
N
N
N
41
0
N
0
0
N
N
N
0
0
N
0
0
N
1
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
40.00
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
N
0
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
2
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N