วันนี้ วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564 มีผู้เข้าชม Website นี้ 130 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,184,700 ครั้ง
ITA
แผนผังเจ้าหน้าที่ใน สสอ.
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.7ข้อมูลทั่วไปอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
สรุปข้อร้องเรียนปี63
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ข่าว - หนังสือราชการ
มาตรากรและแนวทางการควบคุมแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามทบทวนแผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด ฯลฯ
แจ้งการส่งหลักฐานประกอบการเบิก ฉ.11 ประจำงวดที่ 3
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหาร
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด to be number one ฯลฯ
ส่งสำเนาคำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
แจ้งการอนุมัติรับเป้นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว. (ต่อเนื่อง)
สสจ.กส.ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่
ส่งเอกสารแก้ไขโครงการปลูกกัญชาที่ได้รับอนุญาตฯ
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลินิกกัญชาทางการแพทย์
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
เรียน ผอ.รพ.สต.ท่าไคร้ แจ้งผลการตรวจสอบด้านดารเงินการบัญชี ครั้งที่ 1/64
เรียน ผอ.รพ.สต.เหล่าหลวง แจ้งผลการตรวจสอบด้านดารเงินการบัญชี ครั้งที่ 1/64
เรียน ผอ.รพ.สต.สะอาดนาทม แจ้งผลการตรวจสอบด้านดารเงินการบัญชี ครั้งที่ 1/64
เรียน ผอ.รพ.สต.นาจารย์ แจ้งผลการตรวจสอบด้านดารเงินการบัญชี ครั้งที่ 1/64
เรียน ผอ.รพ.สต.หลุบ แจ้งผลการตรวจสอบด้านดารเงินการบัญชี ครั้งที่ 1/64
เรียน ผอ.รพ.สต.ดงเมือง แจ้งผลการตรวจสอบด้านดารเงินการบัญชี ครั้งที่ 1/64
เรียน ผอ.รพ.สต.โนนแพง แจ้งผลการตรวจสอบด้านดารเงินการบัญชี ครั้งที่ 1/64
เรียน ผอ.รพ.สต.แกเปะ แจ้งผลการตรวจสอบด้านดารเงินการบัญชี ครั้งที่ 1/64
การจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.)
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารบริการ รพ.สต.นาจารย์ ปีงบประมาณ 2564
รายงานติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่ปี๒๕๖๔
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๔
รายงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ ปีงบประมาณ2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๓
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง1_61
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
นิเทศฯรอบที่1ปี2564
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน ฉ.11
การจัดทำแผน64
แบบคำขอเบิกค่าตอบแทน พ.ต.ส.
หนังสือเวัยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์แบบฟอร์มขอเบิก ฉ.11
ใบแสดงความบริสุทธิใจ
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Google Sheet
บันทึกข้อมูลค่าตอบแทนข้าราชการ/ลูกจ้าง รายเดือน
รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 30-03-2564 ถึงวันที่ 14-05-2564
Showing 1-10 of 10 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-04-15
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน เมษายน
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-04-08
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-04-01
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน เมษายน
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน เมษายน
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-04-22
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-04-29
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564 (Update : 2021-04-14 16:25:15 )
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05310100.001111111111111100000000000000000
05298100.001111111111111100000000000000000
0530292.861101111111111100000000000000000
0529385.711110111111101100000000000000000
1396371.431111111000011100000000000000000
0529664.290111111110000100000000000000000
0530464.291100111110010100000000000000000
0529457.141101101110100000000000000000000
0530857.141001111100100100000000000000000
0530350.001101101100000100000000000000000
0529550.000100101111100000000000000000000
0530042.861100101110000000000000000000000
0529735.711000001110100000000000000000000
0529135.710000101110001000000000000000000
0530528.571100100010000000000000000000000
0530621.430000001110000000000000000000000
0530714.290000000001010000000000000000000
0530914.290000000110000000000000000000000
ภาพกิจกรรม
          รพ.สต.บ้านเหล่าหลวงรับนิเทศติตามงานครั้งที่1จากทีมสสอ.เมืองกาฬสินธุ์            ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย แกเปะ
          ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี2564            เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงร่วมกับผู้นำชุมชน/เทศบาล/ชมรมอสม.ภูดินทำความสะอาดและตรวจลูกน้ำเขตโซลหมู4,5,11,13ตำบลภูดิน  
บันทึกโดย สะอาดนาทม บันทึกโดย เหล่าหลวง
          นิเทศติดตามประเมินผล และ ตรวจสอบภายใน รอบที่1 ปี2564            การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี ๒๕๖๔  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย นาจารย์
          การเอกซเรย์ปอดเพื่อคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ            รพ.สต.เหล่าหลวงออกตรวจประเมินโรงอาหารในโรงเรียนเขตตำบลภูดิน  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย เหล่าหลวง
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05292F43_05292_20210401080818.zip2021-04-084
05292F43_05292_20210401132110.zip2021-04-0831
05293F43_05293_20210401141502.zip2021-04-083
05297F43_05297_20210401144000.zip2021-04-087
05299F43_05299_20210301144440.zip2021-04-08123
05301F43_05301_20210301141003.zip2021-04-0865
05302F43_05302_20210301150619.zip2021-04-0831
05305F43_05305_20210408111406.zip2021-04-08318
05306F43_05306_20201001145521.zip2021-04-0819
05307F43_05307_20210301111432.zip2021-04-08220
05309F43_05309_20210226092139.zip2021-04-083
05309F43_05309_20210401135025.zip2021-04-082
05310F43_05310_20201009121935.zip2021-04-081323
05310F43_05310_20201015122211.zip2021-04-081316
05310F43_05310_20201030121704.zip2021-04-081315
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2564
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน เมษายน ปี 2564
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ดงสวาง
0
92.86
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
92.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
85.71
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
2
85.71
0
0
0
0
0
0
0
2
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
2
85.71
2
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
71.43
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
64.29
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
50.00
N
0
N
N
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
50.00
0
0
0
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
50.00
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
42.86
0
N
N
N
0
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
42.86
N
N
N
N
0
0
0
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
35.71
N
N
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
28.57
N
0
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
28.57
0
0
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
21.43
N
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
21.43
0
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
100.00
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
3
100.00
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N