วันนี้ วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 มีผู้เข้าชม Website นี้ 8 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,117,272 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service Plan)จังหวัดกาฬสินธุ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2563
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวัณโรค ปีงบประมาณ 2563
ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
การตอบแบบสำรวจสถานการณ์คุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ
แจ้งเวียน กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฟื้นฟูผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(CM)
รพ.สต.เหล่าหลวง ขอเชิญประชุมติดตามงาน LTC สำหรับกองทุนที่ยังไม่เบิกจ่าย
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 26 ธค 62
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารรสุขทั่วไป กรณีมีเหตุพิเศษ ปีงบประมาณ 2563
คำสั่งจ้างให้ลาออกและเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลุกจ้างรายคาบ
ส่งคำสั่งเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
เรียน ผอ.รพ.สต.ต้อน เรื่อง แจ้งการรับเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว
เรียน ผอ.รพ.สต.ต้อน เรื่อง แจ้งการรับเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.
เรียน ผอ.รพ.สต.หลุบ เรื่อง แจ้งส่งตัวผู้ป่วย พอ.สว.กลับมารับการรักษา
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
การจัดซื้อกระจกปูโต๊ะ พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องทำงานฯ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พ.ค.2562
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านห้องการเงินและห้องภาคประชาชนฯ 2562
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 ตัว
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน พฤษภาคม 2562
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2562
จัดจ้างพิมเอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน เมษายน 2562
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ตัวอย่าง เอกสาร100ปี สาสุข
แบบฟอร์มสัญญาซื้อจ้าง
คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามกระทรวง ICT
ตัวอย่าง งบลงทุน
แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 (Update : 2019-12-10 17:30:21 )
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05310100.001111111111000000000000000000000
0529390.000111111111000000000000000000000
0529690.001110111111000000000000000000000
0530780.001111110011000000000000000000000
0530380.000111110111000000000000000000000
0530080.001111011110000000000000000000000
0530980.001111110011000000000000000000000
0529470.000111010111000000000000000000000
0530840.000001100011000000000000000000000
1396340.000001100011000000000000000000000
0530540.001000101100000000000000000000000
0530440.000010010011000000000000000000000
0530620.000101000000000000000000000000000
0529520.000000001010000000000000000000000
0529810.000000001000000000000000000000000
0529110.000000000010000000000000000000000
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 26-11-2562 ถึงวันที่ 10-01-2563
Showing 1-5 of 5 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม วันที่ 1...
Backup JHCIS เดื...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
Backup JHCIS เดื...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ภาพกิจกรรม
          คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี2563            ดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่วมกับทีมกายภาพบำบัด  
บันทึกโดย สะอาดนาทม บันทึกโดย ดงเมือง
          ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก นักเรียน ป.6            ออกเยี่ยมผู้พิการ  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย แกเปะ
          จิตอาสาร่วมป้องกันรณรงค์โรคไข้เลือดออกตามชุมชน            เข้าร่วมการคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย นาจารย์
          จิตอาสาสมัครปฎิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก            ออกตรวจคัดกรอง และตรวจสุขภาพพระสงฆ์ประจำปี ๒๕๖๓  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย นาจารย์
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05292F43_05292_20191101142132.zip2019-12-04324
05295F43_05295_20191001155405.zip2019-12-0412
05298F43_05298_20191101102236.zip2019-12-0465
05301F43_05301_20191101133347.zip2019-12-043183
05303F43_05303_20191001152930.zip2019-12-041
05303F43_05303_20191101154406.zip2019-12-048
05304F43_05304_20191101160446.zip2019-12-041117
05306F43_05306_20191101142652.zip2019-12-042
05307F43_05307_20191101163059.zip2019-12-04515
05308F43_05308_20191101125511.zip2019-12-0420
05309F43_05309_20191101105749.zip2019-12-0467
05310F43_05310_20191001153721.zip2019-12-041431
05310F43_05310_20191101113139.zip2019-12-041352
05292F43_05292_20191101134542.zip2019-12-02104
05295F43_05295_20191101160641.zip2019-12-023
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2562
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
0
90.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
81.82
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
81.82
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
81.82
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
81.82
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
81.82
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
72.73
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
72.73
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
72.73
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
72.73
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
1
72.73
N
1
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
2
72.73
0
0
0
2
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
72.73
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
63.64
0
0
0
0
N
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
54.55
N
0
0
0
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
45.45
N
0
0
0
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
36.36
N
0
0
0
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
27.27
N
N
0
N
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS