วันนี้ วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าชม Website นี้ 140 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,166,058 ครั้ง
ITA
แผนผังเจ้าหน้าที่ใน สสอ.
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
สรุปข้อร้องเรียนปี63
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
แผนปฏิบัติการประจำปี สสอ.เมือง 63
รายงายผลการปฏิบัติราชการ ปี 62
การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2563 และ รายงานการประชุม
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 2 ธค 63 เวลา 13.00 น.
ขอความอนุเคราะห์ ปชส.การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพ ฯลฯ
ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมู,ในฐานข้อมูล ฯลฯ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ฯลฯ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จำนวน 5 อัตรา ฯลฯ
ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโปลิโออย่างเข้มข้น
ด่วนที่สุด ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุม 27 พย 63
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรแพทย์แผนไทย
การรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 64
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงานบุคลากร 25 พย 63
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ พชอ.
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะหืส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ พชอ.(4)
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะหืส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ พชอ.(1)
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะหืส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ พชอ.(3)
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ พชอ.
การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี ๒๕๖๓
การจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.)
รายงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ ปีงบประมาณ2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๓
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง1_61
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
การจัดทำแผน64
แบบคำขอเบิกค่าตอบแทน พ.ต.ส.
หนังสือเวัยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์แบบฟอร์มขอเบิก ฉ.11
ใบแสดงความบริสุทธิใจ
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
Google Sheet
บันทึกข้อมูลค่าตอบแทนข้าราชการ/ลูกจ้าง รายเดือน
รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 17-11-2563 ถึงวันที่ 01-01-2564
Showing 1-13 of 13 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2020-12-03
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน ธันวาคม
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน ธันวาคม
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2020-11-26
กลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนหัดและหัดเยอรมัน ของเจ้าห...
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2020-11-19
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2020-12-10
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน ธันวาคม
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2020-12-17
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2020-12-24
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2020-12-31
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน มกราคม
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน มกราคม
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 (Update : 2020-12-02 17:08:45 )
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05293100.001100000000000000000000000000000
05310100.001100000000000000000000000000000
05307100.001100000000000000000000000000000
05303100.001100000000000000000000000000000
05302100.001100000000000000000000000000000
05300100.001100000000000000000000000000000
05298100.001100000000000000000000000000000
05294100.001100000000000000000000000000000
05295100.001100000000000000000000000000000
05296100.001100000000000000000000000000000
0530450.000100000000000000000000000000000
0530650.001000000000000000000000000000000
0530850.001000000000000000000000000000000
0530950.000100000000000000000000000000000
0529750.000100000000000000000000000000000
1396350.001000000000000000000000000000000
ภาพกิจกรรม
          ตรวจคัดกรองตา เท้า ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ 2564            การตรวจประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลอดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจารย์  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย นาจารย์
          เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ            รพ.สต.ออกตรวจประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้คำแนะนำในตำบลภูดิน  
บันทึกโดย หนองโพน บันทึกโดย เหล่าหลวง
          อสม.บ้านสะอาดนาทม คัดกรองโควิด 19            รพ.สต.แกเปะร่วมกับชมรม อสม.แกเปะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 16 พฤศจิกายน 2563  
บันทึกโดย สะอาดนาทม บันทึกโดย แกเปะ
          กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก            ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคเด็กนักเรียน ป.๑ และ ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย นาจารย์
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05291F43_05291_20171127135228.zip2020-12-022
05291F43_05291_20181025103907.zip2020-12-026
05291F43_05291_20181101134702.zip2020-12-025
05291F43_05291_20190114131714.zip2020-12-022
05291F43_05291_20190212103017.zip2020-12-021
05291F43_05291_20190311101936.zip2020-12-021
05291F43_05291_20191011130001.zip2020-12-022
05291F43_05291_20191101134052.zip2020-12-0222
05291F43_05291_20191108125734.zip2020-12-0214
05291F43_05291_20191111133313.zip2020-12-025
05291F43_05291_20191112132147.zip2020-12-024
05291F43_05291_20191114132551.zip2020-12-024
05291F43_05291_20191118141411.zip2020-12-025
05291F43_05291_20191216140114.zip2020-12-021
05291F43_05291_20200820131057.zip2020-12-029
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2563
Showing 1-14 of 14 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.คำไผ่
0
50.00
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
50.00
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
50.00
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
50.00
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
100.00
1
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
1
100.00
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N