วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าชม Website นี้ 16 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,236,534 ครั้ง
ITA
แผนผังเจ้าหน้าที่ใน สสอ.
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.7ข้อมูลทั่วไปอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
สรุปข้อร้องเรียนปี63
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ข่าว - หนังสือราชการ
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน covid free setting
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 3 ธค 64 เวลา 09.00 น.
ขอให้ รพสต.ทุกแห่งมาเบิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับ จนท+บุคลากร
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คปสอ. 26 พย 64 เวลา 13.00 น.
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565
ให้ รพสต. ทุกแห่งปรับปรุง JHCIS ให้เป็นเวอร์ชั่นวันที่ 17/11/2564
ขอความร่วมมมือ ปชส. รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19
ขอความร่วมมมือ ปชส.และอำนวยความสะดวก ปชช.ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
แจ้งเป้าหมายการดำเนินงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วย FIT test ปี 2565
แจ้งเป้าหมายการดำเนินงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ฯลฯ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวาน ฯลฯ
ส่งสำเนาคำสั่งให้ พกส.ทั่วไปปฏิบัติงาน และสำเนาคำสั่งเพิ่มค่าจ้างประจำปีของ พกส.
ขอความร่วมมือรณรงค์เผยแพร่ ปชส การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฯลฯ
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาและสวมใส่ผ้าไทยและลายขอพระราชทาน ฯลฯ
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.กส ครั้งที่ 4
ประกาศ สนง.สสอ.เมือง กส เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา ฯลฯ
ขอส่งแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการให้บริการฝากครรภ์ ฯลฯ
ด่วนที่สุด การยื่นขอย้ายภายในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
เรียน ผอ.รพ.สต.หลุบ ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.)
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2564
รายงานการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาครัวรพ.สต.หนองสอประจำปี2564
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารบริการ รพ.สต.นาจารย์ ปีงบประมาณ 2564
รายงานติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่ปี๒๕๖๔
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๔
รายงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ ปีงบประมาณ2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๓
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง1_61
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการปี2565
แบบคำขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส.
นิเทศฯรอบที่1ปี2564
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน ฉ.11
การจัดทำแผน64
แบบคำขอเบิกค่าตอบแทน พ.ต.ส.
หนังสือเวัยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์แบบฟอร์มขอเบิก ฉ.11
ใบแสดงความบริสุทธิใจ
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
Google Sheet
บันทึกข้อมูลค่าตอบแทนข้าราชการ/ลูกจ้าง รายเดือน
รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 24-11-2564 ถึงวันที่ 08-01-2565
Showing 1-12 of 12 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-12-09
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-12-02
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน ธันวาคม
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน ธันวาคม
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-11-25
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน ธันวาคม
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-12-16
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-12-23
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-12-30
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน มกราคม
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน มกราคม
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2022-01-06
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2564 (Update : 2021-06-10 12:16:18 )
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
No results found.
ภาพกิจกรรม
          ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลและคัดกรองโควิด-19            รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด19  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย หนองโพน
          ท่านปลัดอาวุโส ท่านปลัดอำเภอ ร่วมประชุมติดตามการฉีดวัคซีนโควิด ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ณ ห้องประชุม รพ.สต.เหล่าหลวง            บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)เข็ม ๑ Sinovac กลุ่มประชาชน ๑๘ ปี ขึ้นไป  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย นาจารย์
          รพ.สต.แกเปะ ร่วมกับทีมสสอ.เมือง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม1 แก่ประชาชนกลุ่ม 18-59 ปี            บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 อายุ 18 ปี ขึ้นไป  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย ฝายแตก
          ฉีดวีคซีนAstraZenecaเข็ม2 รอบที่2 เป้าหมาย 109 คน มาฉีด 88 คน            นายแพทย์สสจ. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์เพื่อป้องการการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย แกเปะ
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05291F43_05291_20211101084519.zip2021-12-08315
05307F43_05307_20211202145434.zip2021-12-0811
13963F43_13963_20211101144630.zip2021-12-086
05300F43_05300_20211001131805.zip2021-12-0872
05292F43_05292_20211101101239.zip2021-12-03164
05293F43_05293_20211101161651.zip2021-12-022665
05303F43_05303_20211101144116.zip2021-12-021492
05303F43_05303_20211201160015.zip2021-12-02290
05306F43_05306_20211101151514.zip2021-12-022
05307F43_05307_20211101090445.zip2021-12-02123
05291F43_05291_20211101090919.zip2021-12-02305
05308F43_05308_20211101141603.zip2021-12-0213
05308F43_05308_20211201154835.zip2021-12-024
05309F43_05309_20211101142002.zip2021-12-0246
05309F43_05309_20211201143846.zip2021-12-021
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2564
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.ดงสวาง
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2564
สถานบริการ
จำนวนคน
ร้อยละที่ส่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.นาจารย์
0
83
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
83
0
0
0
N
N
N
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
83
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
83
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
83
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
83
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
83
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
83
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
83
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
83
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
83
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
83
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
66
N
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
66
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
66
N
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
66
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
66
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
66
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
66
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
66
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
33
N
N
0
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N