วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าชม Website นี้ 183 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,152,318 ครั้ง
ITA
แผนผังเจ้าหน้าที่ใน สสอ.
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
สรุปข้อร้องเรียนปี63
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
แผนปฏิบัติการประจำปี สสอ.เมือง 63
รายงายผลการปฏิบัติราชการ ปี 62
การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2563 และ รายงานการประชุม
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตารางแสดงคนย้ายเข้าในพื้นที่ ตามการเฝ้าระวังโรค Covid19
Showing 1-21 of 21 items.

ข้อมูลระหว่างวันที่ 11-04-2563 ถึงวันที่ 26-06-2563
สถานบริการย้ายมามาจาก กทม.ฯมาจากจังหวัดอื่นไม่ครบ 14 วันมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบาก
รพ.สต.ต้อน111634811100000
รพ.สต.โนนสว่าง1376200000
รพ.สต.หนองโพน673928000000
รพ.สต.หนองสอ13948912300000
รพ.สต.สะอาดนาทม312300000
รพ.สต.ฝายแตก411724000000
รพ.สต.โนนแพง141221400000
รพ.สต.เชียงเครือ19712000000
รพ.สต.แกเปะ4027134000000
รพ.สต.ท่าไคร้532825000000
รพ.สต.ดงสวาง108604810800000
รพ.สต.หนองแวงใหญ่121635811900000
รพ.สต.เหล่าหลวง7745327700000
รพ.สต.คำไผ่782751000000
รพ.สต.เหล่ากลาง826700000
รพ.สต.น้ำบุ้น4629174500000
รพ.สต.หนองแวงใต้514110000000
รพ.สต.โนนชัย2612142600000
รพ.สต.โพนทอง12841200000
รพ.สต.นาจารย์8841478800000
รพ.สต.ดงเมือง1447767000000
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอเชิญอบรมพัฒฯาศักยภาพการแพทย์แผนไทยในการใช้กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่7
ขอแจ้งออกติดตามคัดประเมินผลกองทุนฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น
ขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19
ขอเชิญประชุมแนวทางการให้คำปรึกษาและติดตามผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
ขอเชิญบุคลากรแพทย์แผนไทยเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพวันที่ 30กค.63
ขอเชิญบุคลากรแพทย์แผนไทยเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เรียน ผอ.รพ.สต.ห้วยโพธิ์ อนุมัติรับเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.-
เรียน ผอ.รพ.สต.เหล่าหลวง เรื่อง อนุมัติรับเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พอ.สว.
ด่วน การประชุมติดตามและการนำเสนอผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัด ฯลฯ
ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ"1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
ประชาสัมพันหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน
เรียน รพ.สต.หลุบ,หนองสอ,นาจารย์ อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน
เรียน รพ.สต.หลุบ,หนองสอ,นาจารย์ ร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์การแพทย์จาก รพ.สต.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่
ขอเชิญประชุม 15 กค 63
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.2563
ส่งคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การจัดซื้อจัดจ้าง (สสอ.)
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 4/2563
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3BB ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงานฯ เดือน มิถุนายน 2563
จัดจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภ่าคม 2563
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 3/2563
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 2/2563
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563
ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน เมษายน 2563
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน เมษายน 2563
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เมษายน 2563
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมรางระบายน้ำ คสล.พร้อมต่อเติมพื้นคอนกรีต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563
จ้างพิมเอกสารสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2563
เช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน มีนาคม 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กข 9454 กาฬสินธุ์(เปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง)
การจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.)
รายงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ ปีงบประมาณ2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๓
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง1_61
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
หนังสือเวัยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์แบบฟอร์มขอเบิก ฉ.11
ใบแสดงความบริสุทธิใจ
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
Google Sheet
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 22-07-2563 ถึงวันที่ 05-09-2563
Showing 1-13 of 13 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี 06-08-2563
Backup JHCIS เดือน สิงหาคม 2563
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน สิงหาคม
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี 30-07-2563
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี 23-07-2563
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน สิงหาคม
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน สิงหาคม
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน กันยายน
Backup JHCIS เดือน กันยายน
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน กันยายน
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี 07-05-2563 เดือน ...
Backup JHCIS เดือน กันยายน
รายงานรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัด_รอบ2 (31/01/...
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2563 (Update : 2020-08-06 16:19:34 )
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05303100.001111110000000000000000000000000
05310100.001111110000000000000000000000000
05308100.001111110000000000000000000000000
05298100.001111110000000000000000000000000
0530583.331101110000000000000000000000000
0529383.331111100000000000000000000000000
0530283.331111100000000000000000000000000
0529683.330111110000000000000000000000000
0529583.331011110000000000000000000000000
0529483.330111110000000000000000000000000
0530066.670011110000000000000000000000000
0530466.670011110000000000000000000000000
1396366.670101110000000000000000000000000
0529750.000001110000000000000000000000000
0530950.000001110000000000000000000000000
0530716.670001000000000000000000000000000
ภาพกิจกรรม
          รพ.สต.เหล่าหลวงออกอนามัยโรงเรียน 5-6ส.ค.63 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทันตหนองสอ ออกตรวจสุขภาพฟันในนักเรียนตำบลภูดิน            อสม.ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย แกเปะ
          ออกเยี่ยมคนยากจนในชุมชน ร่วมกับพระอาจารย์เอกคุณและทีมพยาบาลรพ.กาฬสินธุ์            ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย สะอาดนาทม
          รพ.สต.เหล่าหลวงออกตรวจโรงน้ำดื่มในตำบลภูดิน            รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี ๖๓  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย นาจารย์
          รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.ฝายแตก            รพ.สต.ท่าไคร้ ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย ท่าไคร้
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05291F43_05291_20200701143537.zip2020-08-04145
05292F43_05292_20200701140231.zip2020-08-04164
05293F43_05293_20200701160131.zip2020-08-043
05294F43_05294_20200701161747.zip2020-08-04281
05295F43_05295_20200701132953.zip2020-08-041
05296F43_05296_20200701161716.zip2020-08-04772
05297F43_05297_20200701154540.zip2020-08-0468
05298F43_05298_20200701160407.zip2020-08-0424
05299F43_05299_20200701104811.zip2020-08-0459
05300F43_05300_20200701162202.zip2020-08-0464
05301F43_05301_20200701085953.zip2020-08-0415
05302F43_05302_20200701150510.zip2020-08-0460
05303F43_05303_20200701161553.zip2020-08-043
05304F43_05304_20200701093325.zip2020-08-0466
05306F43_05306_20200701141209.zip2020-08-045
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2563
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2563
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.คำไผ่
0
83.33
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
83.33
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
83.33
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
66.67
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
66.67
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
66.67
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
2
66.67
N
N
0
0
2
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
66.67
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
100.00
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
100.00
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
2
100.00
1
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
100.00
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N