วันนี้ วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีผู้เข้าชม Website นี้ 2 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,191,746 ครั้ง
ITA
แผนผังเจ้าหน้าที่ใน สสอ.
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.7ข้อมูลทั่วไปอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
สรุปข้อร้องเรียนปี63
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ข่าว - หนังสือราชการ
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย(ต่ออายุ)
เผยแพร่หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ (e-Learning)
ขอแจ้งการเปลี่ยนการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-19 ปี ชุดใหม่ ฯลฯ
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน ฉ.11 และ ค่าตอบแทน พ.ต.ส.
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 28 เมย 2564 เวลา 08.30 น.
แจ้งอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 1.5 เท่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ยืนยันผลการประเมินหน่วยบริการ CPP
แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ก.พ. และ มี.ค.64
ส่งออกรายงาน 43 แฟ้ม ตั้งแต่วันที่ 01/10/2563 ถึงปัจจุบัน
มาตรากรและแนวทางการควบคุมแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามทบทวนแผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด ฯลฯ
แจ้งการส่งหลักฐานประกอบการเบิก ฉ.11 ประจำงวดที่ 3
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหาร
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด to be number one ฯลฯ
ส่งสำเนาคำสั่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
แจ้งการอนุมัติรับเป้นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว. (ต่อเนื่อง)
สสจ.กส.ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่
ส่งเอกสารแก้ไขโครงการปลูกกัญชาที่ได้รับอนุญาตฯ
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลินิกกัญชาทางการแพทย์
การจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.)
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2564
รายงานการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาครัวรพ.สต.หนองสอประจำปี2564
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารบริการ รพ.สต.นาจารย์ ปีงบประมาณ 2564
รายงานติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่ปี๒๕๖๔
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๔
รายงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ ปีงบประมาณ2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๓
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง1_61
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
นิเทศฯรอบที่1ปี2564
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน ฉ.11
การจัดทำแผน64
แบบคำขอเบิกค่าตอบแทน พ.ต.ส.
หนังสือเวัยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์แบบฟอร์มขอเบิก ฉ.11
ใบแสดงความบริสุทธิใจ
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Google Sheet
บันทึกข้อมูลค่าตอบแทนข้าราชการ/ลูกจ้าง รายเดือน
รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 27-04-2564 ถึงวันที่ 11-06-2564
Showing 1-12 of 12 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี.. ---> 2021-05-13
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี.. ---> 2021-05-06
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-04-29
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี.. ---> 2021-05-20
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี.. ---> 2021-05-27
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน มิถุนายน
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน มิถุนายน
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี.. ---> 2021-06-03
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี.. ---> 2021-06-10
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564 (Update : 2021-05-11 16:44:04 )
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
13963100.001111111111100000000000000000000
05310100.001111111111100000000000000000000
05306100.001111111111100000000000000000000
05296100.001111111111100000000000000000000
05298100.001111111111100000000000000000000
0530990.911111110111100000000000000000000
0530290.911011111111100000000000000000000
0530090.911110111111100000000000000000000
0529390.911111101111100000000000000000000
0530381.821010111111100000000000000000000
0530781.821111111100100000000000000000000
0530872.731111111001000000000000000000000
0529763.641010111100100000000000000000000
0529463.640110111010100000000000000000000
0530454.550011111000100000000000000000000
0529154.550010111010100000000000000000000
0529545.450010111000100000000000000000000
ภาพกิจกรรม
          ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ร่วมกับ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์            จิตอาสาต้านโควิด-19  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย ดงเมือง
          รพ.สต.แกเปะ เตรียมส่งตัวอย่างตรวจ OV            โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนาจารย์ ปี ๒๕๖๔  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย นาจารย์
          รับการนิเทศติดตามงาน รอบที่ ๑            รณรงค์ทำความสะอาด และ กำจัดเชื้อ ร้านอาหารจุดผันน้ำ  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย สะอาดนาทม
          รพ.สต.บ้านเหล่าหลวงรับนิเทศติตามงานครั้งที่1จากทีมสสอ.เมืองกาฬสินธุ์            ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย แกเปะ
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05291F43_05291_20210209092040.zip2021-05-118
05291F43_05291_20210302092151.zip2021-05-113
05291F43_05291_20210305092119.zip2021-05-112
05291F43_05291_20210319101058.zip2021-05-115
05291F43_05291_20210501143930.zip2021-05-115
05292F43_05292_20210501081518.zip2021-05-1179
05292F43_05292_20210501145448.zip2021-05-11102
05294F43_05294_20210501145923.zip2021-05-1135
05295F43_05295_20201001145326.zip2021-05-117
05295F43_05295_20201101145533.zip2021-05-112
05295F43_05295_20201201145642.zip2021-05-1135
05295F43_05295_20210401145754.zip2021-05-111
05295F43_05295_20210501144719.zip2021-05-112
05296F43_05296_20210501090323.zip2021-05-11725
05297F43_05297_20210501151716.zip2021-05-1112
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2564
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.ดงสวาง
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองสอ
0
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
4
91.67
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
3
91.67
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
83.33
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
83.33
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
83.33
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
75.00
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
75.00
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
66.67
0
0
N
0
N
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
58.33
0
N
0
N
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
1
58.33
N
N
1
N
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
50.00
N
N
0
N
0
0
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
50.00
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
50.00
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
41.67
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
33.33
N
N
0
0
N
N
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N