วันนี้ วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าชม Website นี้ 4 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,112,090 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านแพทย์แผนไทย ปี 2563
ขอเชิญเข้าร่วมวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ต.ค.62
ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปี 2563
แจ้งระงับการใช้ยาRanitidine 150 mg. tablet.
เชิญชวนสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ.2563
ขออนุญาตเข้าอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ สอ.สธ.กส. จำกัด
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ฯลฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ หลักสูตรกอน กอด เล่น เล่า ฯลฯ
ขอสนับสนุนวิทยากร 18 ตค 62
ขอสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ" ฯลฯ
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คุ คลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ" ฯลฯ
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยปี 62
เชิญประชุม 11 ตค 62
แจ้งยืนยันการดำเนินตัวชี้วัดร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ ฯลฯ
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 16-20ธค62
แจ้งการส่งคำขอรับเงินตอบแทน พ.ต.ส. ปีงบประมาณ 2563
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุม 18 ตุลาคม 2562
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.
การจัดสรรงบตามผลงานให้บริการแพทย์แผนไทย ปี 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
การจัดซื้อกระจกปูโต๊ะ พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องทำงานฯ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พ.ค.2562
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านห้องการเงินและห้องภาคประชาชนฯ 2562
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 ตัว
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน พฤษภาคม 2562
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2562
จัดจ้างพิมเอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน เมษายน 2562
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2562
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ตัวอย่าง เอกสาร100ปี สาสุข
แบบฟอร์มสัญญาซื้อจ้าง
คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามกระทรวง ICT
ตัวอย่าง งบลงทุน
แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2562 (Update : 2019-10-21 16:38:47 )
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
1396380.951100001111111111111110000000000
0529680.951000011111111111111110000000000
0530371.431000001111111111110110000000000
0529471.431000111110110111110110000000000
0531066.671000110111111011110010000000000
0530557.141000101011011011010110000000000
0530757.141000101111110010001110000000000
0530052.380000001011101111110010000000000
0530852.380000101111111000110010000000000
0529347.620000001010110011110110000000000
0530947.621000001011100011110010000000000
0530638.100000000101100011100110000000000
0529138.100000011011001011100000000000000
0530428.571000001100000010001100000000000
0529523.811010000001000000100010000000000
053029.520000000101000000000000000000000
052924.761000000000000000000000000000000
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 07-10-2562 ถึงวันที่ 21-11-2562
Showing 1-4 of 4 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
Backup JHCIS เดื...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ภาพกิจกรรม
          ฉีดวัคซีน-ตรวจพัฒนาการเด็ก            รพ.สต.เหล่าหลวงออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย เหล่าหลวง
          เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมกายภาพบำบัด            ฉีดวัคซีน นักเรียน ป.6  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย แกเปะ
          อบรมวิธีกายภาพ ทีม CG            นำเสนอผลงานวิชาการ ที่ สสอ.  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย แกเปะ
          ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์            บริการทันตกรรมเด็กนักเรียน  
บันทึกโดย สะอาดนาทม บันทึกโดย ดงเมือง
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05303F43_05303_20191001161845.zip2019-10-211
05299F43_05299_20190901224218.zip2019-10-2169
05305F43_05305_20190901141015.zip2019-10-16286
05304F43_05304_20190829133637.zip2019-10-162
05294F43_05294_20191001111848.zip2019-10-16126
05300F43_05300_20191001154507.zip2019-10-1620
05304F43_05304_20190731141721.zip2019-10-161
05304F43_05304_20190805142532.zip2019-10-161
05304F43_05304_20190814094334.zip2019-10-162
05304F43_05304_20190814115805.zip2019-10-163
05304F43_05304_20190814144129.zip2019-10-161
05304F43_05304_20190901142325.zip2019-10-164
05304F43_05304_20190819110510.zip2019-10-161
05304F43_05304_20190819121317.zip2019-10-162
05304F43_05304_20190829141226.zip2019-10-163
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2562
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2562
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
95.45
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
95.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
90.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
90.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
3
90.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
86.36
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
86.36
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
86.36
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
77.27
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
77.27
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
2
72.73
0
0
0
0
0
N
0
0
1
1
0
0
N
N
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
72.73
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
3
68.18
N
2
1
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
59.09
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
59.09
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
54.55
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
54.55
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
36.36
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
27.27
0
N
N
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS