วันนี้ วันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564 มีผู้เข้าชม Website นี้ 15 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,225,080 ครั้ง
ITA
แผนผังเจ้าหน้าที่ใน สสอ.
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.7ข้อมูลทั่วไปอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
สรุปข้อร้องเรียนปี63
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 17 กย 2564
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย เฝ้าระวังโรค COVID-19 ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.64
ด่วนที่สุด การต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปี พกส.ทั่วไป ณ 1 ตค 64
แจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยการสอบสวนโรค ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564
โครงการส่งเสริม ดูแล รักษา ผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด-19 อ.เมืองกาฬสินธุ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปี พกส.
การจ้าง ลจช.ต่อเนื่องและการปรับค่าจ้างประจำปีของ ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน)
แจ้งโอนเงิน พ.ต.ส.ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการเข้าถึงระบบการเลิกบุหรี่และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจร
ตัวอย่าง คำสั่ง CI อยู่เวรและรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทนตามการดำเนินงานบันทึกข้อมูลระบบ CASCAP
การสำรวจความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสาธารณสุขด้านการคัดกรอง ฯ
การจ้าง ลจช ต่อเนื่องและการปรับค่าจ้างประจำปี ของ ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน)
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ.11 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564
แจ้งโอนเงิน ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส่งคู่มือดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19
ส่งคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการ รพ.สนามชุมชนประจำตำบล อ.เมืองกาฬสินธุ์
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาด
ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ในสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอาง
การจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.)
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2564
รายงานการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาครัวรพ.สต.หนองสอประจำปี2564
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารบริการ รพ.สต.นาจารย์ ปีงบประมาณ 2564
รายงานติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่ปี๒๕๖๔
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๔
รายงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ ปีงบประมาณ2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๓
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง1_61
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
นิเทศฯรอบที่1ปี2564
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน ฉ.11
การจัดทำแผน64
แบบคำขอเบิกค่าตอบแทน พ.ต.ส.
หนังสือเวัยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์แบบฟอร์มขอเบิก ฉ.11
ใบแสดงความบริสุทธิใจ
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Google Sheet
บันทึกข้อมูลค่าตอบแทนข้าราชการ/ลูกจ้าง รายเดือน
รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 11-09-2564 ถึงวันที่ 26-10-2564
Showing 1-7 of 7 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2021-09-30
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2021-09-23
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2021-09-16
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน กันยายน
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2021-10-07
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2021-10-14
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2021-10-21
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2564 (Update : 2021-06-10 12:16:18 )
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
No results found.
ภาพกิจกรรม
          รพ.สต.บ้านคำไผ่ ให้บริการการฉีดวคัซีนเข็มที่ 2 ป้องกันโรคโควิค 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 8 กลุ่มเสี่ยง            บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)เข็ม ๒ AstraZeneca กลุ่ม ๖๐๘  
บันทึกโดย คำไผ่ บันทึกโดย นาจารย์
          บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม(Sinopharm) แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในนามหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว )            บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)เข็มแรก กลุ่ม ๖๐๘  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย นาจารย์
          ออกรณรงค์กระตุ้นให้ชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19            ฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม เข็ม 1  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย แกเปะ
          รพ.กส.เยี่ยมศูนย์ CI เทศบาลตำบลลำพาน            ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1ในกลุ่ม 608  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย ฝายแตก
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05291F43_05291_20210901101407.zip2021-09-2086
05291F43_05291_20210901101507.zip2021-09-2094
05292F43_05292_20210901132209.zip2021-09-2058
05293F43_05293_20210901130714.zip2021-09-205
05294F43_05294_20210901151255.zip2021-09-2064
05294F43_05294_20210901152231.zip2021-09-2075
05295F43_05295_20210901093239.zip2021-09-202
05296F43_05296_20210901154415.zip2021-09-20801
05296F43_05296_20210901161935.zip2021-09-20803
05297F43_05297_20210901144858.zip2021-09-201245
05297F43_05297_20210901155556.zip2021-09-201244
05298F43_05298_20210901161326.zip2021-09-206
05299F43_05299_20210901093447.zip2021-09-2037
05299F43_05299_20210901162918.zip2021-09-20902
05300F43_05300_20210901161830.zip2021-09-2014
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2564
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.ดงสวาง
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กันยายน ปี 2564
สถานบริการ
จำนวนคน
ร้อยละที่ส่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
3
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
1
N
N
0
0
2
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
3
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
1
N
N
0
0
2
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
94
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
94
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
94
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
94
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
94
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
88
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
88
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
88
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
88
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
70
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
0
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
1
58
0
0
0
N
N
0
1
N
N
0
N
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
58
0
0
0
N
N
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N