วันนี้ วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 มีผู้เข้าชม Website นี้ 1 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,132,617 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด้วยระบบทางไกล 31 มีค 63 เวลา 13.00 น
แจ้งผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
แจ้งการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test
ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานมะเร็งปากมดลูกตามแบบฟอร์ม
เกณฑ์พิจารณาใช้แนวทางการให้บริการทันตกรรมในช่วง COVID-19
แจ้งการส่งหลักฐานประกอบการเบิก-จ่าย ค่าตอบแทน จนท. (ฉ.11)
แจ้งการสำรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน
การเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าจากความเครียดด้วย ST5 โดย อสม.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้น ลจช. (รายวัน)
แจ้งยกเลิกการออกฝึกปฎิบัติงานของนิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4
แจ้งแนวทางบริการแพทย์แผนไทยและตรวจสอบผลเบื้องต้นก่อนการเบิกจ่าย
ส่งเครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อทำการสอบเทียบ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือการควบคุมโควิต-19 ฯลฯ
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จ.กส ครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563)
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตยุติการฝึกปฏิบัติงานฯและกลับภูมิลำเนา
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานวิวาห์สร้างชาติ
ด่วนที่สุด ขอเลื่อนกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการตรวจติดตาม ฯลฯ
ด่วนที่สุด กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการตรวจติดตาม ฯลฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่1/2563
แจ้งเลื่อนกำหนดจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 17
การจัดซื้อจัดจ้าง (สสอ.)
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 2/2563
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
การเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3BB ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยี่ห้อ Lenovo ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 7440-012-0002/12
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถตู้ (เปลี่ยนแบตเตอรี่) 2563
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)
จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเชื่ออาคารสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กข 9454 กาฬสินธุ์ (เปลี่ยนหัวฉีด)
จัดเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน มกราคม 2563
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน มกราคม 2563
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1/2563
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1/2563
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผู้ชนะราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน ธันวาคม 2562
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน พฤศจิกายน 2562
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน ตุลาคม 2562
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3ฺฺBB เดือน ธันวาคม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
สรุปข้อร้องเรียนปี63
นโยบายท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
รายงายผลการปฏิบัติราชการ ปี 62
แผนปฏิบัติการประจำปี สสอ.เมือง 63
การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2563 และ รายงานการประชุม
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
Download
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
Google Sheet
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 17-03-2563 ถึงวันที่ 01-05-2563
Showing 1-15 of 16 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
รายงานรณรงค์ให้ว...
Backup JHCIS เดื...
Backup JHCIS เด...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
รายงานรณรงค์ให้ว...
43 แฟ้ม ทุกวันพฤ...
รายงานรณรงค์ให้ว...
43 แฟ้ม ทุกวันพฤ...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
Backup JHCIS เดื...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
รายงานรณรงค์ให้ว...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2563 (Update : 2020-03-31 17:39:33 )
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
No results found.
ภาพกิจกรรม
          ปลัดอำเภอเมือง อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.อสม. ร่วมกันเคาะประตูบ้านต้านโควิด19            ประชุมร่วมกับทุกภาคเพื่อหามาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย นาจารย์
          ดำเนินการและรณรงค์เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19            เทศบาลตำบลไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ รพ.สต.หนองโพน ดำเนินการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19และดำเนินการX-RAYค้นหากลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไผ่  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย หนองโพน
          รพ.สต.หนองโพน ร่วมกันทำความสะอาดนำทีมโดยท่าน ผอ.ธนบูลย์ คนหาญ โดยช่วยกันทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาทำความสะอาดบริเวณจุดที่ให้บริการประชาชน            อสม.ลงพื้นที่คัดกรองผู้ป่วยในชุมชน  
บันทึกโดย หนองโพน บันทึกโดย แกเปะ
          รพ.สต.ร่วมกับอสม.สอนทำหน้ากากอนามัยแก่ชุมชน ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19            รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับเทศบาลลำคลอง  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย สะอาดนาทม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05291F43_05291_20200301134053.zip2020-03-2786
05292F43_05292_20200301152546.zip2020-03-2785
05293F43_05293_20200301165646.zip2020-03-275
05294F43_05294_20200301161231.zip2020-03-27306
05295F43_05295_20200301145417.zip2020-03-274
05296F43_05296_20200301163001.zip2020-03-27827
05297F43_05297_20200301143156.zip2020-03-2721
05298F43_05298_20200106121051.zip2020-03-276
05298F43_05298_20200301134637.zip2020-03-2730
05298F43_05298_20200301161557.zip2020-03-2729
05299F43_05299_20200301084941.zip2020-03-2728
05300F43_05300_20200301160800.zip2020-03-2744
05302F43_05302_20200319161026.zip2020-03-272
05303F43_05303_20200301160357.zip2020-03-274
05304F43_05304_20200301105353.zip2020-03-273
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2563
Showing 1-13 of 13 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน เมษายน ปี 2563
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N