วันนี้ วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 มีผู้เข้าชม Website นี้ 26 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,228,455 ครั้ง
ITA
แผนผังเจ้าหน้าที่ใน สสอ.
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.7ข้อมูลทั่วไปอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
สรุปข้อร้องเรียนปี63
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ข่าว - หนังสือราชการ
แจ้งโอนเงิน พ.ต.ส. และ ฉ.11
ขออนุญาตให้ จนท. ที่เป็นประธานหน่วยเข้าร่วมประชุม
ขออนุญาตให้กรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการเลือกตั้ง
ขออนุญาตให้ จนท.ที่เป็นกรรมการเลือกตั้งเข้าร่วมประชุม
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ
การจัดกิจกรรมอำเภอสร้างสุข "สุข สร้าง ได้" ปี 2564
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญพรรดิมาลา ประจำปี 2565
ขออนุญาตให้กรรมการเข้าร่วมประชุมประธานหน่วย เพื่อร่างงบปี 2564
ขออนุญาตให้คณะกรรม ผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์ ฯ ปี 64
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ี ผช.สสอ.
การต่อสัญญาจ้าง พกส. 1 ตค 64 - 30 กย 68
ขอแจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่ไม่ผ่านหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหาร จ.กาฬสินธุ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
แจ้งรับสิ่งสนับสนุนสำหรับ อสม ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังโควิด -19 ในชุมชน
แจ้งการโอนเงิน ค่าใช้จ่ายการไปราชการ ประจำเดือน ต.ค.63-พ.ค.64
ให้ทีมปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อโควิด-19 ฯลฯ
บทสรุปสำหรับผู้บริการแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสำหรับพื้นที่ ปี 2564
ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อสัญญา พกส.
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชมรม ผอ.รพ.สต.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 17 กย 2564
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย เฝ้าระวังโรค COVID-19 ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.64
การจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.)
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2564
รายงานการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาครัวรพ.สต.หนองสอประจำปี2564
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารบริการ รพ.สต.นาจารย์ ปีงบประมาณ 2564
รายงานติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่ปี๒๕๖๔
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๔
รายงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ ปีงบประมาณ2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๓
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง1_61
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
แบบคำขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส.
นิเทศฯรอบที่1ปี2564
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน ฉ.11
การจัดทำแผน64
แบบคำขอเบิกค่าตอบแทน พ.ต.ส.
หนังสือเวัยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์แบบฟอร์มขอเบิก ฉ.11
ใบแสดงความบริสุทธิใจ
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
Google Sheet
บันทึกข้อมูลค่าตอบแทนข้าราชการ/ลูกจ้าง รายเดือน
รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 04-10-2564 ถึงวันที่ 18-11-2564
Showing 1-9 of 9 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2021-10-21
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน ตุลาคม
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2021-10-14
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2021-10-07
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2021-10-28
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน
รง 43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี ---> 2021-11-04
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2564 (Update : 2021-06-10 12:16:18 )
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
No results found.
ภาพกิจกรรม
          บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 กลุ่ม 608 ในชุมชน            เจาะเลือดผู้ป่วยเรื้อรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย ฝายแตก
          บริการเจาะเลือดผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่งตรวจเลือดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕            รพ.สต.ดงเมือง ให้บริการการฉีดวคัซีนเข็มที่ 2 ป้องกันโรคโควิค 19 ในกลุ่ม 608  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย ดงเมือง
          ออกเยี่ยมหญิงหลังคลอด            เจาะเลือดใหญ่ผู้ป่วยเรื้อรังประจำปีงบประมาณ 2565  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย เหล่าหลวง
          รพ.สต.บ้านคำไผ่ ให้บริการการฉีดวคัซีนเข็มที่ 2 ป้องกันโรคโควิค 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 8 กลุ่มเสี่ยง            บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)เข็ม ๒ AstraZeneca กลุ่ม ๖๐๘  
บันทึกโดย คำไผ่ บันทึกโดย นาจารย์
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05291F43_05291_20211001143111.zip2021-10-18127
05293F43_05293_20211001150213.zip2021-10-1835
05294F43_05294_20211001142418.zip2021-10-18152
05296F43_05296_20211001154952.zip2021-10-18749
05297F43_05297_20211001151348.zip2021-10-1828
05299F43_05299_20211001150546.zip2021-10-18902
05300F43_05300_20211001083551.zip2021-10-1829
05303F43_05303_20211001145637.zip2021-10-183
05304F43_05304_20210601165050.zip2021-10-182045
05306F43_05306_20210801145918.zip2021-10-1810
05309F43_05309_20211001143530.zip2021-10-1833
05309F43_05309_20211001145758.zip2021-10-1833
05310F43_05310_20211001155644.zip2021-10-181331
05292F43_05292_20211001095631.zip2021-10-1544
05293F43_05293_20211001153223.zip2021-10-1538
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2564
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.ดงสวาง
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564
สถานบริการ
จำนวนคน
ร้อยละที่ส่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
4
91
0
N
N
0
0
0
2
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
1
91
0
N
N
1
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
91
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
91
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
91
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
91
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
91
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
91
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
91
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
91
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
91
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
83
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
83
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
75
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
75
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
75
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
66
0
N
N
0
N
0
0
N
N
N
0
N
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
66
0
N
N
0
N
N
0
0
N
N
0
0
N
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
66
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
58
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
33
0
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N