วันนี้ วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 มีผู้เข้าชม Website นี้ 71 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,123,273 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 29-31 มค 63
ด่วน ขอหนังสือรับรองการเป็น ผอ.รพ.สต.
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุม 24 มกราคม 2563
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม 22 มค 2563 เวลา 9.30 น.
ขอเชิญเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประชุมเตรียมความพร้อมฯ
ขอเชิญเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยและ ผช.แพทย์แผนไทย ประชุม
การดำเนินการเพื่อสนับสนุนระบบรับแจ้งข่าว แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร
ขอให้ตรวจสอบสถานะสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปีที่ 12
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิชาชีพ
เรียน ผอ.รพ.สต.หนองแวงใหญ่ รับผู้ป่วยเข้าในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม(รพ.สต.ที่มีเจ้าหน้าที่ทันตะ)
ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องสวนสมุนไพร
ขอเชิญสมัครนำเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที13
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ปี 2563
แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค
แจ้งแนวทางการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านม
แจ้งแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test
การจัดซื้อจัดจ้าง (สสอ.)
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1/2563
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผู้ชนะราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน ธันวาคม 2562
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน พฤศจิกายน 2562
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน ตุลาคม 2562
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3ฺฺBB เดือน ธันวาคม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
การจัดซื้อกระจกปูโต๊ะ พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องทำงานฯ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พ.ค.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ตัวอย่าง เอกสาร100ปี สาสุข
แบบฟอร์มสัญญาซื้อจ้าง
คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามกระทรวง ICT
ตัวอย่าง งบลงทุน
แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 09-01-2563 ถึงวันที่ 23-02-2563
Showing 1-13 of 13 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
รายงานรณรงค์ให้ว...
43 แฟ้ม ทุกวันพ...
รายงานรณรงค์ให้ว...
43 แฟ้ม ทุกวันพฤ...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
รายงานรณรงค์ให้ว...
43 แฟ้ม ทุกวันพฤ...
Backup JHCIS เด...
Backup JHCIS เดื...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2563 (Update : 2020-01-24 13:10:19 )
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
0529695.831111011111111111111111110000000
0529491.671110111111011111111111110000000
0531087.501111111111001111111111100000000
1396383.330110011111111111111111100000000
0529383.331101011101011111111111110000000
0530783.331111011111101111110111100000000
0530979.170001111111110111111111100000000
0530366.670010111110111111100111000000000
0530066.670100011111011111101110100000000
0530858.330000111110100001111111100000000
0530554.170011101110101001100111000000000
0529545.830000000111101110000111100000000
0529833.331010110000100101001000000000000
0529733.330000011101000000100110100000000
0529133.330000001110100010101000100000000
0530629.170100001100000010000011100000000
053044.170000001000000000000000000000000
ภาพกิจกรรม
          ผอ.รพ.สต.โพนทองรับโล่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่น ประจำปี 2562            ตรวจตา เท้า ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
บันทึกโดย โพนทอง บันทึกโดย ฝายแตก
          คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่            ร่วมงานวันเด็กปี 2563 กับเทศบาลตำบลลำพาน  
บันทึกโดย สะอาดนาทม บันทึกโดย ดงเมือง
          ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓            คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาจารย์และ อสม.ตำบลนาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม"วิ่งไล่ยุง"  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย นาจารย์
          เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงร่วมงานกีฬาจังหวัดกาฬสืนธุ์            งานปีใหม่อสม.ตำบลภูดิน10ม.ค.63ร่วมเล่นกีฬามหาสนุก  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย เหล่าหลวง
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05291F43_05291_20200101131248.zip2020-01-2484
05293F43_05293_20190801162520.zip2020-01-2442
05293F43_05293_20190901152826.zip2020-01-2439
05294F43_05294_20190626091816.zip2020-01-2411
05294F43_05294_20190629092002.zip2020-01-244
05294F43_05294_20190701092123.zip2020-01-2429
05294F43_05294_20190710092316.zip2020-01-2421
05294F43_05294_20190730092554.zip2020-01-247
05294F43_05294_20190731092806.zip2020-01-2450
05294F43_05294_20190807092957.zip2020-01-247
05294F43_05294_20190813093136.zip2020-01-2417
05294F43_05294_20190814093330.zip2020-01-244
05294F43_05294_20190925093525.zip2020-01-2412
05294F43_05294_20191002093719.zip2020-01-2414
05294F43_05294_20191008093920.zip2020-01-2412
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563
Showing 1-15 of 15 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มกราคม ปี 2563
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
1
95.83
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
91.67
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
2
87.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
87.50
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
83.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
6
83.33
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
2
1
2
1
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
79.17
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
5
79.17
N
N
N
N
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
2
75.00
N
0
0
N
N
0
0
0
1
1
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
75.00
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
75.00
0
0
0
N
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
70.83
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
62.50
N
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
58.33
N
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
58.33
N
0
N
N
N
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
54.17
N
N
N
N
0
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
45.83
N
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N