วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฏาคม 2564 มีผู้เข้าชม Website นี้ 7 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,211,812 ครั้ง
ITA
แผนผังเจ้าหน้าที่ใน สสอ.
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.7ข้อมูลทั่วไปอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
สรุปข้อร้องเรียนปี63
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการกรอบการจ้าง ลจช.รายเดือน และ พกส.
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันอังคาร 27 กค 64
แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ฯ
ขอความร่วมมือ ปชส แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาข่มขืนฯ
อนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาเพิ่มเติมหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
ขออนุญาตให้ประธานหน่วยรับเงินออกหน่วยสัญจรพบประสมาชิก ปี 64
ขออนุญาตให้กรรมการประชุม VDO Conference พบประสมาชิก ปี 64
ขอเชิญ จนท.ที่เป็นสมาชิก สอ.สธ.กส เข้าร่วมประชุม VDO Conference พบประสมาชิก ปี64
แจ้งเลื่อนการประเมินมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ประจำปี 2564
ส้งขั้นตอน/แนวทางการคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งใหญ่และลำไส้ตรง
ขอแจ้งการเข้าใช้และ ปชส.การใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE OA "แม่และเด็ก เขต7"
การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และการศึกาาบุตร
การออกคำสั่งแยกกัก กักกัน ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ติดเชื้อและเสี่ยงสูง
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับสหวิชาชีพ (ผ่านระบบออนไล
การจัดทำทะเบียนและปรับปรุงฐานข้อมุลประชากรกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี้ยง 3 กลุ่ม
ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
แจ้งการอนุมัติรับเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
การจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.)
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2564
รายงานการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาครัวรพ.สต.หนองสอประจำปี2564
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารบริการ รพ.สต.นาจารย์ ปีงบประมาณ 2564
รายงานติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่ปี๒๕๖๔
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๔
รายงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ ปีงบประมาณ2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๓
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง1_61
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
นิเทศฯรอบที่1ปี2564
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน ฉ.11
การจัดทำแผน64
แบบคำขอเบิกค่าตอบแทน พ.ต.ส.
หนังสือเวัยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์แบบฟอร์มขอเบิก ฉ.11
ใบแสดงความบริสุทธิใจ
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Google Sheet
บันทึกข้อมูลค่าตอบแทนข้าราชการ/ลูกจ้าง รายเดือน
รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 14-07-2564 ถึงวันที่ 28-08-2564
Showing 1-10 of 10 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน สิงหาคม
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน สิงหาคม
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี... ---> 2021-07-29
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี... ---> 2021-07-22
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี... ---> 2021-08-05
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี... ---> 2021-08-12
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน สิงหาคม
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี... ---> 2021-08-19
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี... ---> 2021-08-26
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2564 (Update : 2021-06-10 12:16:18 )
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
No results found.
ภาพกิจกรรม
          รพ.สต.บ้านคำไผ่ ร่วมกับ รพ.สต.โพนทอง ออกสอบสวนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงโรงเย็นโอเล่ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564            อบรมเตรียมความพร้อมแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  
บันทึกโดย คำไผ่ บันทึกโดย แกเปะ
          ประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การจัดเตรียมศูนย์พักคอยประจำตำบล            ปลัดอำเภอเมือง ร่วมกับ เทศบาลตำบลลำพาน มอบของให้ผู้กักตัวโซนบึงลำพานทอง  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย ฝายแตก
          จัดเตรียมสถานที่กักตัว-มอบเอกสารใบกักตัว14 วัน ให้กับผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงโควิด-19            ออกสำรวจ ค้นหา และเฝ้าระวังบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงาด ๑๐ จังหวัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย นาจารย์
          ทีม ๔ ทหารเสือ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการออกปฎิบัติงานในพื้นที่            การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ประจำปี ๒๕๖๔  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย นาจารย์
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05292F43_05292_20210701181923.zip2021-07-23108
05293F43_05293_20210701174031.zip2021-07-2319
05294F43_05294_20210701161514.zip2021-07-23186
05295F43_05295_20210701085225.zip2021-07-2321
05296F43_05296_20210701161647.zip2021-07-23824
05298F43_05298_20210701160235.zip2021-07-2324
05301F43_05301_20210701151836.zip2021-07-2311
05306F43_05306_20210601085753.zip2021-07-235
05307F43_05307_20210722101510.zip2021-07-2313
05309F43_05309_20210701084826.zip2021-07-23173
05310F43_05310_20210701161338.zip2021-07-231320
05297F43_05297_20210701152953.zip2021-07-22154
05299F43_05299_20210722135604.zip2021-07-221
05300F43_05300_20210701153932.zip2021-07-2228
05302F43_05302_20210701142421.zip2021-07-225
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.ดงสวาง
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กรกฏาคม ปี 2564
สถานบริการ
จำนวนคน
ร้อยละที่ส่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
2
94
2
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
1
94
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
1
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
94
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
94
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
94
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
94
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
94
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
94
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
94
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
89
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
89
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
89
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
89
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
1
89
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
1
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
89
1
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
1
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
89
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
89
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
84
0
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
84
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
2
73
1
0
N
N
0
0
N
0
1
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
68
0
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N