วันนี้ วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าชม Website นี้ 6 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,115,336 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ดำเนินกิจกรรมและประสานกลุ่มเป้าหมาย(รพ.สต.หนองแวงใหญ่)
แจ้งผลการตรวจคัดกรอง TSH ของทารกแรกเกิด เดือน ตุลาคม 2563
การดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่าพว.สาธารณสุข/พว.ผู้ปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น
ขอแจ้งรายละเอียดคลินิกบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
รณรงค์ฉีดวัคซีนหัด 1-12 ปี วันที่ 14 พย 62
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง สอ.สธ.กส จำกัด
ขอความร่วมมือในการ ปชส เสนอชื่อเพื่อรับรางวัลคนดีศรีระบาดระดับเขต
ข้อสั่งการในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์
ขอเชิญเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยออกร่วมติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
ขอเชิญร่วมคักเลือกพิ้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย
ส่งคำสั่งแพทย์แผนไทย ปี 2563
การ ปชส.สมัครเข้าร่วมโครงการ "วันตับอักเสบโลก" ปีที่10
ขอเชิญผู้ดูแลสูงอายุ (Care Manager) เข้าร่วมประชุม
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 5 พย 2562 เวลา 13.00 น.
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริงการผลิตยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์
ขอความอนุเคราะห์ทีม MCAT ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ รพ.สต.แกเปะ
ขอความร่วมมือดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่
แจ้งการสนับสนุนค่าบริการด้านสธ.สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงปี 2562 เพิ่มเติม
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
การจัดซื้อกระจกปูโต๊ะ พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องทำงานฯ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พ.ค.2562
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านห้องการเงินและห้องภาคประชาชนฯ 2562
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 ตัว
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน พฤษภาคม 2562
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2562
จัดจ้างพิมเอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน เมษายน 2562
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2562
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ตัวอย่าง เอกสาร100ปี สาสุข
แบบฟอร์มสัญญาซื้อจ้าง
คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามกระทรวง ICT
ตัวอย่าง งบลงทุน
แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2562 (Update : 2019-11-19 16:11:01 )
Showing 1-15 of 15 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05294100.001111111111111111111000000000000
05309100.001111111111111111111000000000000
05296100.001111111111111111111000000000000
0530794.741111111111110111111000000000000
0530389.471001111111111111111000000000000
0530578.951101111111110111001000000000000
0531078.951110111111111110001000000000000
1396373.681011101000111111111000000000000
0530063.161001110011110110011000000000000
0529563.161000101110111011011000000000000
0529363.161000110100111111011000000000000
0530863.160110110100111110011000000000000
0529152.630101101110001001011000000000000
0530626.320000000000110100011000000000000
0530410.530000100000001000000000000000000
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 05-11-2562 ถึงวันที่ 20-12-2562
Showing 1-4 of 4 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม วันที่ 1...
Backup JHCIS เดื...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ภาพกิจกรรม
          รพสต.โพนทองติดตามเยี่ยมและประเมินความพิการร่วมกับนักกายภาพรพ.กส            รพสต.โพนทองตรวจสุขภาพพระสงฆ์  
บันทึกโดย โพนทอง บันทึกโดย โพนทอง
          ตรวจสุขภาพพระสงฆ์            ปูพรหมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูงลาย (การสอบสวน DHF Dead )  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย แกเปะ
          สอบสวน DHF dead            ส่งมอบอุปกรณ์ให้ผู้พิการ  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย สะอาดนาทม
          ฉีดวัคซีน-ตรวจพัฒนาการเด็ก            รพ.สต.เหล่าหลวงออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย เหล่าหลวง
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 16-30 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05304F43_05304_20191001141059.zip2019-11-113
05299F43_05299_20191001135845.zip2019-11-1182
05293F43_05293_20191001140637.zip2019-11-1116
05298F43_05298_20191001153048.zip2019-11-11103
05301F43_05301_20191001140912.zip2019-11-071571
05296F43_05296_20191001173336.zip2019-11-071434
05308F43_05308_20191001095359.zip2019-11-07117
05307F43_05307_20191001170223.zip2019-11-07128
05296F43_05296_20191001085042.zip2019-11-071434
05303F43_05303_20191001143903.zip2019-11-077
05294F43_05294_20191001093331.zip2019-11-07255
05297F43_05297_20191001084612.zip2019-11-071235
05304F43_05304_20191001135628.zip2019-11-07970
05292F43_05292_20191001144628.zip2019-11-07119
05302F43_05302_20191001154721.zip2019-11-0770
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2562
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2562
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
0
95.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
95.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
95.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
95.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
90.00
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
90.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
2
85.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
85.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
80.00
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
80.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
75.00
0
0
N
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
75.00
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
75.00
0
N
N
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
70.00
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
65.00
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
2
65.00
2
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
60.00
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
5.00
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
20.00
0
N
N
N
N
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS