วันนี้ วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าชม Website นี้ 2 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,128,021 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
เรียน ผอ.รพ.สต.หนองสอ แจ้งการอนุมัติรับผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.
เรียน ผอ.รพ.สต.ห้วยโพธิ์ แจ้งการรับเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว.
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ออกร่วมตรวจอาหารในงานมกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์
ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุวัณโรค ฯลฯ
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี 2563
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา"
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ
สรุปข้อสั่งการมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันมารดาตาย
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กเข้าร่วมประชุม
ประชาสัมพันธ์ขยายการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ด่วน ขอความอนุเคราะห์ประสานการประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและตรวจนับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ด่วนที่สุด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมประจำเดือน 17 กพ 63 เวลา 13.00 น.
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมโครงการและแจ้งนำกลุ่มเป้าหมายเเข้าคัดกรองมะเร็งเต้านม ฯลฯ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตแสดงความยินดีกับนายแพทย์ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
แจ้งผลตรวจ TSH ทารกแรกเกิด 1-31 ธันวาคม 2562
ขอเชิญชวนประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๓
การจัดซื้อจัดจ้าง (สสอ.)
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1/2563
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1/2563
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผู้ชนะราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน ธันวาคม 2562
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน พฤศจิกายน 2562
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน ตุลาคม 2562
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3ฺฺBB เดือน ธันวาคม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
การจัดซื้อกระจกปูโต๊ะ พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องทำงานฯ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ตัวอย่าง เอกสาร100ปี สาสุข
แบบฟอร์มสัญญาซื้อจ้าง
คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามกระทรวง ICT
ตัวอย่าง งบลงทุน
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 13-02-2563 ถึงวันที่ 29-03-2563
Showing 1-13 of 13 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
รายงานรณรงค์ให้ว...
Backup JHCIS เดื...
Backup JHCIS เด...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม ทุกวันพฤ...
รายงานรณรงค์ให้ว...
43 แฟ้ม ทุกวันพฤ...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม ทุกวันพฤ...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2563 (Update : 2020-02-27 15:16:27 )
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
0530796.300111111111111111111111111110000
1396392.591011111011111111111111111110000
0531092.591111101111111111111111101110000
0530985.190011111111110110111111111110000
0529685.190111111111111111111111000110000
0530381.481011111011111100111111111010000
0529381.481111110011101110111110111110000
0529481.481111111000101111111110111110000
0529574.071011111000111110110111011110000
0530874.071100101100111110111101111110000
0530070.370011111100111100111110011110000
0530559.260111110100101100001101011110000
0529155.560100011010111100011110010110000
0529755.560001101000000100111111111110000
0529844.441001110011100011000010000110000
0530625.930000100000110100010000010100000
ภาพกิจกรรม
          ออกเยี่ยมกายภาพผู้ป่วยในชุมชน            รพสต.โพนทองรับการตรวจสอบภายในจากสสจ.กส.  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย โพนทอง
          สุ่มลำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลาย ต.ไผ่            รพ.สต.เหล่าหลวง ออกกำลังกายกับนักศึกษาฝึกงานร่วมกับชุมชนตอนเย็นทุกวัน  
บันทึกโดย หนองโพน บันทึกโดย เหล่าหลวง
          ตรวจตา เท้า ฟัน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ CG ลงเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน            ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย ดงเมือง
          ให้ความรู้เกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนา            รพ.สต.เหล่าหลวง ตรวจคัดกรองจอประสาทตา,ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 29 ม.ค.63  
บันทึกโดย สะอาดนาทม บันทึกโดย เหล่าหลวง
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 16-30 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05299F43_05299_20200201163010.zip2020-02-2766
05300F43_05300_20200201105452.zip2020-02-2716
05300F43_05300_20200201145340.zip2020-02-2725
05301F43_05301_20200201141928.zip2020-02-2725
05302F43_05302_20200201142001.zip2020-02-276
05302F43_05302_20200201142502.zip2020-02-276
05303F43_05303_20200201155950.zip2020-02-272
05304F43_05304_20190101161208.zip2020-02-279
05304F43_05304_20190901154127.zip2020-02-275
05304F43_05304_20191001155024.zip2020-02-275
05304F43_05304_20191101155806.zip2020-02-277
05304F43_05304_20191201160846.zip2020-02-272
05304F43_05304_20200201143031.zip2020-02-273
05304F43_05304_20200201155840.zip2020-02-273
05305F43_05305_20200201095152.zip2020-02-27300
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2563
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.แกเปะ
1
96.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
2
92.86
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
1
92.86
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
2
92.86
0
0
N
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
89.29
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
1
89.29
0
1
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
89.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
89.29
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
85.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
82.14
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
78.57
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
3
78.57
N
0
0
0
2
1
0
0
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
75.00
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
1
71.43
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
1
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
71.43
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
67.86
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
67.86
N
0
N
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
60.71
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
0
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
46.43
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N